logo

reklam

ZEYTİN SÖKÜMÜNE İZİN VERİLECEK

  

Defne ilçesi Hancağız, Koçören ve Hüseyinli Mahallelerinde hayata geçirilmesi planlanan ‘Yeni Sanayi Sitesi’ için kesilmesi muhtemel zeytinlikler için hazırlanan bir Rapor, binlerce ağaç için biriken son umudu da rafa kaldırdı. Bir dönem TBMM gündemine taşınan, “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın zeytincilikle ilgili maddelerinin yarattığı tedirginliği yaşayan Hatay coğrafyasının gündeminde bu defa Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından ‘oybirliği’ ile alınan benzer bir karar olduğu belirtildi.

“08 Haziran 2017 tarih 164 nolu kararda; Hatay İli Defne İlçesi Hancağız, Koçören ve Hüseyinli Mahallelerinde yer alan belirli parsellerin ‘Küçük Sanayi Sitesi Alanı’na dönüştürülmesine yönelik 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği teklifinin onaylanması talep edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Çevre Düzeni Planı hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7.maddesi gereği konu ile ilgili çalışmalar yapmak ve rapor düzenlemek üzere konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesi Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarihli birleşiminin 1’inci oturumunda oya sunuldu ve mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

Bu konuda vatandaş nezdinde oluşan muhalefete ve yükselen çevreci hassasiyete rağmen işin ekonomik boyutunda ilerleyen Meclis üyelerinin ‘onay’ verdiği son karar noktasında, Defne ilçesinde dağınık haldeki küçük işletmeler (kaportacılar gibi), kurulacak ‘sanayi sitesinde’ toplanacak. Bu şekilde, ilçe içinde dağılan ‘sanayi’ tipli işletmelerin oluşturduğu trafik de sıfırlanacak.

Buna yönelik çözümün adresinde biriken zeytin ağaçlarının kesilmesini kolaylaştıracak olan Rapor ise netleşti. Elimize ulaşan ve (TAAD) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdür Vekili Bahattin Yenigün, Ziraat Mühendisi Ümit Rehber, Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Nurten Kurt ve Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili-Ziraat Yüksek Mühendisi Çiğdem Ceren ile Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Metin Eryılmaz’ın imzaladığı Rapor’da geçen ifadeler aynen şöyle:

Hatay İli Defne İlçesi Hancağız, Koçören ve Hüseyinli Mahallelerinde 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında ‘Küçük Sanayi Sitesi’ amaçlı ‘leke değişikliği’ imar planı içinde bulunan ‘Zeytinlik’ alana ait düzenlenen Komisyon Raporu: 4086 Sayılı kanunla değişiklik yapan 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılatılması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna bağlı çıkarılan Uygulama Yönetmeliği kapsamında inceleme yapmak üzere, Defne Belediyesi’nin 22.08.2016 tarih ve 4941 sayılı yazılarına istinaden, Defne ilçesine bağlı Hancağız, Koçören ve Hüseyinli Mahallelerinde toplam 106, 915 hektar yüzölçümlü alan içinde bulunan ‘zeytinlik’ sahaları için 3573 sayılı Zeytincilik Kanunu’nun 20. Maddesi’ne göre Küçük Sanayi Sitesi yapılmasıyla ilgili olarak imar planı yapılacak ve ‘ZEYTİN SÖKÜMÜNE’ izin verilecek en fazla % 10’luk kısmının belirlenmesi amacıyla 01.09.2016 tarihinde ilimiz zeytincilik komisyonu tarafından etüdü yapılmış olup, Valilik makamının 03.10.2016 tarih ve 10346 sayılı yazılarıyla izinlendirme yapılmıştır. Ancak, ilgili Belediye tarafından gerekçelendirilen yazıya istinaden zeytincilik komisyonu tarafından yerinde yapılan değerlendirmede;

Toplam 106,915 hektarlık etüt sahasının 64,4231 hektarlık kısmının zeytinliklerden oluştuğu, Defne Belediyesi’nin yazısı ekindeki krokide belirtildiği üzere, etüt alanı güneyinin zeytin bahçelerinden oluştuğu, bu zeytinliklerin genel itibariyle büyük kısmının bakımlı ve verim çağında oldukları ve bahçelerde önemli oranda hastalık ve kurumaların olmadığı görülmüştür. Hüseyinli Köy yolunun güneyinde 5,8385 hektar yüzölçümlü alanda zeytinliklerin bir kısmının dikim normlarına uygun olmadığı, dikim aralık mesafelerinin geniş olduğu tespit edilmiştir. Herhangi bir kimyasal ve kültürel mücadele yapılmadığından, ağaçlarda dal kanseri lezyonları ve zeytin kurdu zararı (ince dal kurumaları ve kırılmaları) olduğu görülmüştür. Yetiştiricilik açısından kültürel bakım işleri uygulanmadığından, ağaçların dip sürgünlerinin çoğaldığı, kurumalara bağlı olarak çalı görüntüsü almış olduğu ve bir kısmının da yaşlı ağaçlardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu alandaki zeytinliklerin, bakımsızlıktan, hali hazırda ekonomik olarak verim verecek durumda olmadıkları kanaatine varılmıştır.

3573 Sayılı Zeytincilik Kanunu kapsamında Komisyon tarafından bu alanda yapılan etüt sonucu, fenni açıdan ‘teknik anlamda’ imar planlamasına imkân verecek, zeytin sökümüne izin verilecek 5, 8385 hektarlık zeytinlik alanın Kanun’un 20. Maddesi’ne göre Belediye tarafından ‘Yeni Sanayi Sitesi’ olarak kullanılması koşuluyla sökülmesinin uygun olduğu kanaatine varılmıştır…

Defne ilçesinde bulunan zeytinlik alanın yüzde 10’luk kısmının imara açılmasına izin veren ve bugünkü tartışmayı başlatan, 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 20. Maddesi şöyle:

Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.

Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının % 10’unu geçemez. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa Ziraat Odası’nın uygun görüşü alınır. BU HALDE DAHİ, kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez, İzinsiz kesenler veya sökenlerden ağaç başına iki milyon liradan beş milyon liraya kadar hafif para cezası alınır. Kesilen ve sökülen ağaçlar müsadere edilir.

İlgili kanun maddesinin 20. Maddesi içinde yer alan “kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez” ifadesi ile Defne ilçesindeki zeytinlik alandaki ağaçların sökülmesine ONAY veren Rapor’un “Bu alandaki ZEYTİNLİKLERİN, -BAKIMSIZLIKTAN-, hali hazırda ekonomik olarak verim verecek durumda olmadıkları kanaatine varılmıştır” ifadesi dikkat çekiyor. Çünkü Defne için verilen tartışmalı ‘ONAY’ da bahse konu o ‘BAKIMSIZLIK’ noktasında ilerliyor. Peki, söz konusu alanın ‘bakımı’ ve ‘iyileştirilmesi’ mümkün mü? Durum, geriye dönülemez bir noktada mı? Zira aksi halde ilgili Kanun maddesi oldukça net… Ceza da!”

Haber Merkezi

 

 

 

Share
469 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

5+10 = ?