RANT OLUŞTURMA YOLUNDA MAHKEME KARARLARINDA YER BULAN… - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

Şişlide Gece Hayatı

şişli escort

SON DAKİKA

RANT OLUŞTURMA YOLUNDA MAHKEME KARARLARINDA YER BULAN…

Bu haber 29 Ocak 2020 - 10:10 'de eklendi ve 1.920 kez görüntülendi.

Asaf Hişmi

Bu iş, Samandağ Belediyesi ile BEL – BİR AŞ. Arasında; Samandağ Noterliğinde akdedilen ‘’ Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesi’’nin imzalandığı 06 AUSTOS 1991 tarihinde başladı.  Ben, sözleşmenin ihale yassına aykırı düzenlendiğini, BEL – BİR AŞ’nin kamu kurumu olmadığını, Maliye Bakanlığının uygun görüşünü almadığını, bu nedenle ihalesiz iş verilemeyeceğini kamuoyuna defalarca basın açıklaması yaparak belediye yetkililerini ve anılan şirketten taşınmaz mal satın alan vatandaşlarımızı uyarmıştım.

Yetkililer sözleşmeyi iptal edip, yeniden ihaleye çıkmaları gerekirdi.’’ Rekabet koşullarını oluşturarak ihale yenilenmeliydi.’’ Bu yolu göz ardı ettiler. Tazminat davası açmak suretiyle, yasa dışı uygulamalarına devam ettiler. Ben ve arkadaşlarım, belediyenin haksız, hukuksuz yasa dışı tasarruflarını iptal talebiyle idari yargıya başvuruda bulunduk, Adana 1. İdare Mahkemesi başvurumuz üzerine yaptığı yargılamalar sonucunda; 31.3.1094 tarih ve E: 1993 / 1091, K: 1992 / 353 sayılı kararıyla Belediyenin konuya ilişkin tasarruflarını iptal etti. Adana 1. İdare Mahkemesi kararın da;’’ … Dava dosyasının incelenmesinden dava konusu belediye meclisi ve encümeni kararları ile belediyeye ait 6 adet arsanın yapılacak inşaatlardan bağımsız bölüm verilmesi karşılığında BEL – BİR ‘’ Belediyeler Birliği ‘’ Mühendislik Müşavirlik Sanayi VE Ticaret Anonim Şirketine satıldığı anlaşılmakta olup, kamu kurumu niteliğinde olmayan ve Maliye Bakanlığınca uygun görüş verilmeyen bir kuruluş ile satım işlemi yapılması 2886 sayılı yasaya açıkça aykırıdır.’’

‘’… Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemlerin iptaline (…)  31.3. 1994 gününde oybirliği ile karar verildi.’’

Samandağ Belediyesi Bu kez;  Samandağ İlçesi Atatürk Mahallesinde kain ve mülkiyeti Samandağ Belediyesine ait 1042,1998 ve 4241 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde belediye iş hanı yaptırmak üzere kat karşılığı verilen inşaat ruhsatlarının iptaline ilişkin Samandağ Belediye Encümeninin, 13.1. 1997 gün ve 45 sayılı kararıyla İnşaat ruhsatlarının iptaline karar vermiştir.

BEL – BİR AŞ kararı haksız ve hukuka aykırı bulduğu, 13.1.1997 tarih ve 45 sayılı Samandağ Belediyesinin dava konusu inşaatların ruhsatlarının iptaline ilişkin Encümen kararının iptali için idari yargıya taşıdı. BEL – BİR AŞ’ nin Adana 2. İdare Mahkemesinde açtığı iptal davası: 31.10.1997 gününde kara bağlandı, BEL – BİR AŞ’nin talebi ret edildi.

Adana 2. İdare Mahkemesinin 31.10.1997 tarih ve E: 1997 / 201, K. 1997 / 1427 sayılı Kararında:’ ’… Samandağ Belediyesi Encümeninin13.10.1997 gün ve 45 sayılı kararıyla verilen inşaat ruhsatlarını iptal ettiği, iptal kararına gerekçe olarak ihalenin usule uygun olmadığına ilişkin Adana 1. İdare Mahkemesinin 13.1.1997 gün ve E: 1993 / 1091, K: 1994 / 353 sayılı kararının gösterildiği, bu itibarla konunun çok boyutlu olmasını sağlayan diğer meseleleri, uzmanlık alanı dışına çıktığı için değerlendirme dışı bırakılarak konunun özellikle mahkemece yöneltilen sorular doğrultusunda tamamen şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı açısından ele alındığı, buna göre Adana 1. İdare Mahkemesinin kararından öte, bizzat kendi uzmanlık alanları dâhilinde, davalı idarece verilen inşaat ruhsatlarının iptal edilmesini zorunlu kılan nedenlerin mevcut o9lduğu iş hanı yapıları yapılmak istenen bölge kentin merkezinde yer aldığından ve bu bölgenin son drece yoğun yapılaşmalarla kuşatılmış olduğundan Sağlıklı, Huzurlu Ve Güvenli Bir Kent Yaşamı İçin Gerekli Olan Açık Alanlara En Fazla İhtiyaç duyulan alan niteliği arz ettiği, özellikle planın bu bölgede bitişik nizam beş katlı yapılarla dolu imar adaları önermesi olan bu bölgeyi oldukça rahatsız bir alan haline getirmiş olduğu, dolaysıyla BU GAYRİ SIHHİ yapılaşma sürecinde bizzat plan, kendisinin de büyük sorumluluğunun olduğu, hal böyle iken birde belediyeye ait olduğu için gerekli AÇIK VE YEŞİL ALAN miktarını artırmak üzere tam bir fırsat olarak değerlendirilebilecek söz konusu parseller üzerine yeni yoğun ve yüksek katlı yapılarının yapılması sonucu kentin bu merkez kesimi ileride kent yaşamını ciddi boyutlarda Tehlikeye Sokacak Bir Görünüm Arz Edeceği, Dolayısıyla Bilimsel Açıdan Dava Konusu Yerin Yapılaşmasını Olumlu Görmenin Mümkün Olmadığı…’’ hükmü yer almaktadır.

Hukukçu belediye başkanı ve Belediye Meclisinde görev yapmakta olan Avukat Belediye Meclisi üyeleri, İmar yasalarını uygulamakla görevli Belediye yetkilileri, bizzat kendileri mahkeme kararlarını, imar yasalarını ve İmar yönetmeliklerini yok sayarsa / uygulamazsa, Vatandaş hakkında yasal işlem nasıl uygulayacak? Bu sorunun cevabını merak ediyorum. Sürecek…

Asaf Hişmi
Asaf Hişmideneme45@hotmail.com