İmar Planı Neden İptal Edilmeli? ORUÇ: KANUNLAR HERKESİN ÜSTÜNDEDİR - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

maltepe escortkurtköy escort

Şişlide Gece Hayatı

şişli escort

bahistapot.comekbonus.comlinkegit.com

SON DAKİKA

İmar Planı Neden İptal Edilmeli? ORUÇ: KANUNLAR HERKESİN ÜSTÜNDEDİR

Bu haber 19 Ocak 2021 - 9:29 'de eklendi ve 522 kez görüntülendi.

İlçemizde bir çok sosyal sorumluluk gerektiren sahada söz sahibi olan ilçemiz sakinlerinden Mevlüd Oruç, Samandağ imar planının neden iptal edilmesi gerektiğini Maddeler halinde izah eden çalışmayı kamuoyu ile paylaştı.
Revizyon imar planının iptal edilme gerekliğinin açıklandığı yazıda Samandağ Revize İmar planı Mağdurları adına Oruç, “Samandağ imar planı adı altındaki Samandağ İmha planının neden iptal edilmesi gerektiğini Maddeler halinde izah eden çalışmayı kamuoyu ile paylaşıyorum. Samandağ imar planının bütün ilgililerine duyurulur. Kanunlar herkesin üstündedir. Yargı- Yürütme ve Yasama adına karar verenlerin dikkatine sunulur.
Revizyon İmar Planları, Uygulama İmar Planlarının uygulanamadığı, planların uygulanabilirliğin sağlanması amacı ile yapılır. Maddeler halinde zikredilen uyuşmazlıklar planlar arasında bütüncüllüğü sağlayamaması, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırı bir şekilde düzenlenmesi toplumsal ve kamu yararından çok kimine imar rantı kimine ise anayasa ile korunmuş olan mülkiyet hakkını gasp etme, keyfi düzenleme ve uygulamaları içermesi planların uygulanabilirliğini aksatacağından yeniden revize edilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz” ifadesinde bulundu.
Raporda yer alan bilgilerde; “Hatay Samandağ İlçesi Turizm Bölgesi (TB) 1. Etap İlave ve Revizyon 1/5000 Ölçekli
Nazım ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan
İnceleme ve Değerlendirme Kurumu’nun 23.07.2019 Tarih, 2019/14-19 Sayılı Kararı Doğrultusunda Onaylanan ve 25.11.2019 Tarihinde Askıya Çıkarılan Planlar Usül ve Esas Yönünden:
1- Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme
Kurumu’nun 23.07.2019 Tarih, 2019/14-19 Sayılı Kararı doğrultusunda Onaylanan İlave Nazım ve Uygulama imar planları, plan paftaları, plan araştırma, açıklama raporları ve plan hükümleri usule uygun olarak ilan edilmemiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin b fıkrasında ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33.maddesine belirtildiği üzere imar planları, idarenin uygun gördüğü yerde askıya çıkarılmış ancak; ilan edilen Samandağ Belediyesi’nin internet sitesinde 1/1000 ölçekli imar planının plan notları, okunabilir nitelikte ilan edilmemiştir. Ayrıca Genel Hükümlerin 1,1 maddesi ‘’Hatay Samandağ Turizm Bölgesi 1, Alt Bölge 1/1000 İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı’’ Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporu ile bir bütün olan Araştırma Raporu ilan edilen internet sitesinde ve ilan yerinde ilan edilmemiştir.
2- Genel Hükümlerin 1.3.maddesi 4. Paragrafında Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uyulacağı denilmesine rağmen belediyenin internet sitesinde ilan edilen planlar Mekânsal
3- Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21.maddesinde “Kıyı alanlarında yapılan imar planlarında onaylı kıyı kenar çizgisinin paftalarda gösterilmesi zorunludur.” denmektedir. Onaylı planlar incelendiğinde lejantta gösterilen kıyı kenar çizgisi Nazım İmar
Planı ile Uygulama İmar Planları’nın kıyı kısımda kalan plan paftalarında işlenmediğinden Kıyı Kanunu’na tabi olan kısımlardaki plan kararları oluşturulmamalı ve kıyı kenar çizgisi tespitinden sonra planlar tekrar onaya sunulması gerekmektedir.
4- Nazım İmar Planı’nın 2,2,4 – 2,2,7 notu plan hükümlerinde ve plan notu ile önerilen konut işlevinin kulanılması durumunda oluşacak nüfus yoğunluğu belirtilmemiştir.
5- Diğer taraftan Ticaret+Turizm+Konut (TİCKT) ve Ticaret+Konut (TİCK) alanlarına Nazım İmar Planı’nda brüt nüfus yoğunluğu belirtilmemiş olması bu alanlardaki nüfusun plan kararlarında ve plan nüfusunun kestiriminde göz ardı edildiğini göstermektedir.
6- 1.14 – 1.15 nolu plan hükmünde planlamayı ve mekânsal kararları doğrudan etkileyen Devlet Su İşleri kurum görüşünde belirtilen kuru dere yatakları korunacak denmesine rağmen kent parkının yakın çevresindeki dere yatakları korunmayıp imara açılmış olması ilerde oluşacak su taşkınlarında telafisi mümkün olmayacak maddi ve manevi zararlara neden olacağından kuru dere yataklarının revize edilerek plana işlenmesi gerekmektedir.
7- Bu kapsamda kentin kuzey cephesinde önerilen 30 metrelik çevre yolunun geçtiği güzargahın belirli bir araştırma, analiz ve uygulanabilirliğinin olup olmadığı değerlendirmeye konu olmuş, tasarlanmış ve hesaplanmış bir çalışmanın ürünü olarak tasarlanmadığından söz konusu yolun uygulanması mümkün olmadığı için yeniden değerlendirilip revize edilmesi gerekmektedir.
8- (Dn.6.daire E:1997/2891,K:1998/2542) Mahkemelerinin kararlarına göre 1/5000 Ölçekli
Nazım İmar Plan’da ayrıntılı yapılaşma şartı belirlenemez. Askıda olan 1/5000 ilave Revizyon
Nazım İmar Planı’nın 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8, 2.3.8, 2.3.9, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5 plan notlarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
9- Uygulama İmar Planlarında konut alanları Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde iki ayrı renkte “gelişme” ve “meskun” olarak gösterilmiştir. Askıda olan 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon İmar Planı gösteriminde konut alanları, lejantta boş barakılmış iken imar planında meskun ve gelişme alanları üç farklı renkte gösterilmiştir. Plandaki bu gösterimler lejantta tanımlanmamıştır. Ayrıca yapı yoğunlukları ve yapı nizamları gösterimleri Mekansal Planlar
Yapım Yönetmeliğine aykırı olarak lejanta (Gösterim) işlenmiştir. Yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
10- Samandağ Belediyesi’nin internet sitesinde yayınlamış olduğu 1/5000 Ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı’nda gösterilen plan onama sınırı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde işlenmemiştir. Ayrıca bazı yapı adalarında özellikle gelişme konut adalarında üst ölçekli olan 1/25000 Çevre Düzeni İmar Planı’nda verilen yapı yoğunluklarına uyulmamıştır. Planların 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan kararları doğrultusunda revize edilmesi gerekmektedir.
11- 1,15-1,16 nolu plan hükmünde planlamayı ve mekânsal kararları doğrudan etkileyen Devlet Su İşleri kurum görüşünde belirtilen koşullar 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon İmar Planı’nda kuru dere yatakları halihazır haritalarda görünmesine rağmen kurudere yatakları planda korunmamıştır ve dere yatakları konut kullanımına açılmıştır. Oluşacak su taşkınlarının önlenmesi için kuru dere yataklarının konut kullanımından çıkarılıp revize edilerek imar planlarına işlenmesi gerekmektedir.
12- 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Çizili İmar planda meskun konut alanlarında bitişik ve ayrık nizam yapı adalarındaki yapı yoğunluğu kararları ile Nazım İmar Planları’ndaki verilen brüt yapı yoğunlukları onanmış haliyle 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ana kararlarına ve nüfus kabullerine uymadığı görülmektedir.
13- 2,21 nolu plan notunda Uygulama İmar Planı’nda açıkça belirlenmemiş ise ayrık nizamlı adalarda TAKS 0,40, bitişik ve blok nizamlı adalarda TAKS 0,50 geçemez. Çekme mesafeleri ile Emsal/KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde TAKS 0,50 yi geçmemek şartı ile çekme mesafelerine göre uygulama yapılır. Bitişik nizamlı yapı adalarında TAKS %50 aşamaz ibaresi 3194 sayılı Tip İmar Yönetmeliği’ne aykırıdır. Yönetmeliğe aykırı plan hükmü oluşturulamaz.
14- Söz konusu 1/1000 ölçekli İlave Revizyon İmar Planı aşağıda örneği verilen yoğunluk hesabı 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı’nda verilen yapı yoğunluklarına uymamaktadır.
NAZIM
Bitişk ve ayrık 3 kat olan adalarda
Ayrık 2 kat olan adalar
Meskün orta
101-250 kişi/ha
10000×3=30000
20000×0,5=10000 10000/125=80
80×4=320 kişi
10000×2=20000
20000×0,40=6000 6000/125=48
48×4=192 kişi
Meskün Düşük 50-100 kişi/ha
10000×2=20000
20000×0,5=10000 10000/125=80
80×4=320 kişi
10000×2=20000 20000×0,3=6000 6000/125=48
48×4=192 kişi
NAZIM
Gelişme orta
101-200 kişi/ha
3 kat 0,35
10000×1,05=10050m2
10050/125 =80
80×4=320 kişi
3 kat 0,25
10000×0,75=7500m2
7500/125 =60
60×4=240 kişi
Gelişme Düşük 41-100 kişi/ha
3 kat 0,35
10000×1,05=10050m2
10050/125 =80
80×4=320 kişi
2,kat0,25
10000×0,50=5000m2
5000/125 =40
40×4=160 kişi
Gelişme Seyrek
40 kişi/ha
2,kat 0,25
10000×0,50=5000m2
5000/125 =40
40×4=160 kişi
2 kat 0,15
10000×0,30=3000 m2
3000/125 =24
24×4=96 kişi
15- Yapı adaları 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni İmar Planı’nda orta yoğunluk ( 101-200 kişi/ha ) gelişme konut alanı olarak planlanmıştır. Söz konusu adalar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’ndaki verilen yapı yoğunluğu üst ölçekli 1/25000 Çevre Düzeni İmar Planı’ndaki yapı yoğunluğuna uymamaktadır. Ayrıca 1/1000 ölçekli verilen yapı emsali üst ölçekli planlardaki yapı yoğunluğuna uymamakla birlikte Zeytunlu Mahallesi 106 ,129,131,133 ,152’ ki yapı adaları aynı yola cepheli olmasına rağmen farklı yapı yoğunluğu verilmesi kamu ve toplum yararı ile planlama ve şehircilik ilkeleri esaslarına aykırı olup bazı arazi sahiplerini koruma ve menfaatlendirilmesi kişiye özel rant sağlanması eşitlik ilkesine uymamaktadır. Şehircilik ilkeleri ve ilgili yönetmenlikler doğrultusunda İmar Planların yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
16- Zeytunlu Mahallesi 577 nolu parsel mevcut olan 1/1000 Ölçekli İmar Planı’nda mezarlık ve park alanı olarak planlanmıştır. Zeytunlu Mahallesi belediye mülkiyetindeki 4273 nolu parsel Askıda olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda yüksek yoğunluk gelişme konut alanı, yüksek yoğunluk ve yükseklik serbest verilip TOKİ ve BHA (Belediye Hizmet Alanı) olarak planlanmıştır.söz konusu bu yoğunluk kararları 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planı’ndaki yoğunluk kararına aykırıdır. Kamu arazileri kar amaçlı alanlara dönüştürülemez. (Dan . 6.Daire K:1998/1244) Kamu mülkiyetindeki parseller özel sektör mantığı ile planlanamaz. (Ank. 2.İDARE mah E.2006/2117, K.2007/1224 .09.05.2007) Mahkeme kararları doğrultusunda planlanması gerekmektedir.Sosyal donatı alanları öncelikle kamu arazilerinde planlanması gerekmektedir.Zeytunlu Mahallesi 577 nolu parsel mevcutta kısmen mezarlık olarak kullanıldığından Mezarlık ve parak olarak tekrar düzeltilmesi gerekmektedir
17- Alevışık Mahallesi 3017, 3018, 3858, 4007, 5892, 2319 nolu parseller mevcutta ticari kullanımlı ofis ve dükkanların olmasına rağmen askıdaki planda meydan alanı olarak planlanması ve belediyenin ortaklı olduğu ve mevcutta yıkılmış, atıl durumda olan 4242 nolu parselin Merkezi İş Alanı (MİA) gösterilmesi planlar arasındaki bütünlüğü sağlamak açısından, şehircilik ilkelerine ters ve vatandaşın anayasa ile korunmuş olan mülkiyet hakkını gasp etmektedir. İmar Planları sorun yaratmak için değil kamunun imar sorunlarını çözmek amaçlı olmalıdır.
18- Alevışık Mahallesi 2157, 2158, 2172, 2173, 2174, 2175 ile 2170, 2171, 2153, 5874 nolu parsellerin arasından geçen ve mevcutta aktif olarak kullanılan Filiz sokağın, kapatılması diğer taraftan vatandaş mülkiyetindeki arazilerin meydan olarak planlanması şehircilik ilkelerine aykırı olmakla birlikte kamu tarafından meydana ulaşım amaçlı kullanılan bu yolun kapatılması kamuyu mağdur edecektir.
19- Alan kullanım tablosunda toplam Gelişme ve Meskün konut alanı 1171 ha ,TİCK 18,26 ha Plan açıklama Raporunun genel hükümlerin 3.2.4 nolu maddesinde konut kullanımı%80 18,26×0,8=14,6ha ile TİCTK 27,32 ha bu alanlarda plan hükümlerinde konut kullanım oranı belirtilmediğinde yönetmelik gereği konut kullanım oranı %30 olacağından
27,32×0,30=8,20 ha dır
Bu durumda planlama alanında toplamda (1171+14,6+8,2) 1193,8 ha konut alanı olacaktır. Bu alanlara da 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon İmar Planında verilen kat yüksekliği yapı ve yoğunluğunu göz önünde bulundurularak yapı yoğunluğu (Emsal) en az TAKS=0,80 olacağından bu alanlarda yaşayacak nüfus yaklaşık
1193,8×10=11938 dönüm, her dönüm 1000 m2 olduğundan
11938×1000=11938000 m2 .Emsal 0,80 den
11938000×0,8=9550400 m2 inşaat alanı olacaktır. Bu alanlarda TÜİK verilerine göre 4 kişilik bir ailenin yaşayacağı ortalama daire büyüklüğü 150 m2 dir.
9550400/150=63670 daire olacaktır. Her dairede 4 kişi yaşayacağından
636670×4=254680 kişi olacaktır Yapılan 1/1000 ölçekli İlave Revizyon İmar Planındaki 2040 nüfus projeksiyonuz 120 000 kişi olarak Kabul edilmiş ve Planda 120,000 kişi nüfusa göre sosyal donatı ayrıldığı geri kalan 134680 kişi gelen nüfus yok sayılmış bu nüfusa sosyal donatı alanı ayrılmadığından Onaylana Planların 134680 kişilik ek nüfus göz önünde bulundurularak yeniden Revize edilmesi gerekmektedir aksi halde onaylana Planlar Üst ölçekli 1/25000 Ölçekli Çevre
Düzeni ve 1/5000 Ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Plan hükümleri ve Mekansal
Planlar Yapım Yönetmeliği ek-2 tablosundaki standartlara uymamaktadır.
20- Zeytunlu 759,760 nolu parseller Meri planda park alanı iken hangi gerekçe ile bu parsellerden kaldırılıp başka parsellere taşınmıştır.
21- Alevışık 1191 nolu parsel (Mevcut Belediye hizmet binasının yeri) Meri planda ve Askıda olan 1/5000 Ölçekli ilave Revizyon Nazım İmar Planinda (BHA ) İken Askıdaki 1/1000 ölçekli
İlave Revizyon İmar Planında 5 kat yapı yüksekliğinde (MİA ) alanı olarak üst plana aykırı olarak hangi gerekçeyle planlanmıştır.
22- Sahil kenarı boyunca 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planında (TİCK) iken Askıdaki Planlarda Üst ölçekli Çevre Düzeni İmar Planına Aykırı olarak Günübirlik Tesis Alanı
Planlanmıştır Alt ölçekli planlar üst ölçekli İmar planlarına uygun olarak yapılmalıdır.
23 – Alevışık Mahallesi 8447 nolu parsel Çevre Düzeni İmar Planında seyrek yoğunlukta (40kişi/ha ) gelişme konut alanı iken Askıdaki Planlarda Üst ölçekli Çevre Düzeni imar planına ve çevresiyle aykırı olarak Emsal 1 yapı yüksekliği 4 kat otel alanı hangi gerekçeyle planlanmıştır. Alt ölçekli Planlar, Üst ölçekli planlar ile uyumlu olması gerekmektedir.
24- Alevışık 1541 nolu parsel Mevcutta Hükümet konağı olarak kullanılan alan Meri planda Hükümet Konağı Alanı olarak planlı ve kamu mülkiyetinde olmasına rağmen Hangi gerekçeyle (MİA) olarak planlanmıştır. Kamu arazileri kar amaçlı alanlara dönüştürülemez. (Dan . 6.Daire
K:1998/1244) Kamu mülkiyetindeki parseller özel sektör mantığı ile planlanamaz. (Ank. 2.İDARE mah E.2006/2117, K.2007/1224 .09.05.2007) Mahkeme kararları doğrultusunda planlanması gerekmektedir. Sosyal donatı alanları öncelikle kamu arazilerinde planlanması gerekçesi ile söz konusu alanine Park alanı olarak planlanması gerekmektedir.
25 -1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planının gelişme ve meskun konut alanlarını yoğunluklarına göre yüksek,orta ve düşük olarak belirlenmesine rağmen Açıklama Raporunun alan kullanım tablosunda konut alanları Gelişme ve Meskün alanlar belirlenmiştir Alan kullanım tablosunda yoğunluklarına göre alanların belirlenmediğinden Alana dayalı nüfus hesabı yapılamamaktadır Alana dayalı nüfus hesabının yapılması için alan kullanım tablosunda konut alanlarını yüksek, orta ve düşük olarak işlenmesi gerekmektedir.
26-Tarım alanları Mekânsal planları yapı yönetmenliğinde Sulu, Dikili, Zeytinlik ve Sera altı şeklinde tanımlanmasına rağmen İlave Revizyon Planlarında ve Açıklama raporlarının alan kullanım tablolarında ayrı ayrı belirlenmemiştir. Tamamı tarımsal alan olarak gösterildiğinden
İmar Planın uygulamasında belirsizliğin oluşmaması için tarım alanların kullanışına göre belirtilmesi gerekmektedir.
27- Sektörle Projeksiyonlar tablosunda Ticaret sektöründe çalışacak kişi sayısı planda önerilen TİM,TİCK ,TİCT ve TİCTK alanlardaki toplam ticaret alanları Sektörel Projeksiyonlardaki nüfus sayısına göre çok üstünde kalmaktadır bu alanların atıl durumda kalmaması için farklı sektörlere dönüştürülmesi gerekmektedir.
Tarım ve hayvancılık sektöründe 2040 yılında çalışacak nüfus 11546 kişi olduğu bu sektörde çalışacak nüfus için önerilen Tarımsal Nitelikli Alan 187,46 ha dır.5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” gereğince bir ailenin geçiminin sağlayacağı minimum gerekli alan Sulu Mutlak Tarım Arazilerinde 20 000 m² , Dikili Tarım Arazilerinde 5000 m², Örtü Altı Tarım Arazilerinde 3000 m² olarak belirlenmiştir. Söz konusu önerilen Tarımsal Nitelikli 187,46 halık Alanın tamamı Örtü Altı Tarım Arazisi olarak değerlendirilse dahi 11546 kişi yi bulması mümkün olamadığından Sektörle Projeksiyonların yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak Revizyon İmar Planları, Uygulama İmar Planlarının uygulanamadığı, planların uygulanabilirliğin sağlanması amacı ile yapılır. Yukarda maddeler halinde zikredilen uyuşmazlıklar planlar arasında bütüncüllüğü sağlayamaması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırı bir şekilde düzenlenmesi toplumsal ve kamu yararından çok kimine imar rantı kimine ise anayasa ile korunmuş olan mülkiyet hakkını gasp etme, keyfi düzenleme ve uygulamaları içermesi planların uygulanabilirliğini aksatacağından yeniden revize edilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz.” İfadelerine yer verildi.
Haber- Foto: Ümit Dadük Sağaltıcı