ÜST REKLAM

logo

reklam
11 Nisan 2017

ELEKTRİK BORÇLARI YAPILANDIRILIYOR

 

 

Ziraat Odası Başkanı Selim KAMACI, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6824 Sayılı Kanunun” 8 Mart 2017 tarih, 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Ziraat Odası Başkanı Selim KAMACI,  “1.TEDAŞ’ın vadesi 15/02/2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla geldiği hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklar (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklar) yapılandırılmıştır.

2.TEDAŞ’a ait ödenmemiş olan asıllarının tamamının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar dağıtım/perakende satış şirketine veya dağıtım/perakende satış şirketine iletilmek üzere TEDAŞ’a yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir.

3.Ödenmesi gereken tutarın, ilk taksiti 2017 yılı Ekim ayının son gününe kadar ödenmek üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden ferilerin tahsilinden vazgeçilecektir.

4.Kanun’un 2 nci maddesinin b bendi hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmayacaktır.

5.Tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların Kanun’un 2 nci maddesinin b bendinde belirtilen taksit ödeme zamanını alacakların bulunduğu bölgeler, iller, ürünlerin hasat dönemleri dikkate alınarak değiştirmeye TEDAŞ yönetim kurulu yetkili kılınmıştır.

6.6552 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanabilecektir.

7.Ödenmesi gereken taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının bu fıkra hükümlerine göre izleyen taksit ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılacaktır. Bu durumda gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu fıkra hükümlerinden yararlanılacak, bu şekilde de ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu fıkra hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

8.Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların bu borçlarla ilgili olarak dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve başvuru süresi içinde yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şart olup, davadan vazgeçme dilekçelerinin ilgili mahkemeye verilmesini müteakip davadan vazgeçme dilekçesinin mahkemece onaylı bir sureti borçlularca ilgili dağıtım veya perakende satış şirketine iletilmek üzere TEDAŞ’a verilecektir.

9.Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde, asıl borçlular ve kefiller hakkında sürdürülen davalar sonlandırılacak, icra ve takip işlemleri durdurulacaktır. Bu durumdaki borçluların mahkeme masraflarını, icra masraflarını ilk taksit tutarı ile birlikte, vekâlet ücretini ise son taksit ödeme süresi sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir.

10.Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşü alınarak TEDAŞ tarafından belirlenecektir.

Genel olarak değerlendirdiğimizde üreticilerimizin TEDAŞ’a ait ödenmemiş tarımsal sulama elektrik borçları faizsiz olarak 5 yıl süre ile 5 eşit taksitte ödenmek üzere yapılandırılmıştır. Ayrıca daha önceki yapılandırmadan yararlanan ve ödemeleri devam eden üreticilerimiz de bu uygulamadan faydalanabilecektir”dedi.

 

Haber-Foto:Ümit Sağaltıcı

Share
739 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

3+3 = ?