"DİN DERSİ ZORUNLU OLMAMALIDIR" - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

Şişlide Gece Hayatı

şişli escort

SON DAKİKA

“DİN DERSİ ZORUNLU OLMAMALIDIR”

Bu haber 01 Ekim 2018 - 8:21 'de eklendi ve 181 kez görüntülendi.

  

“Öğrencilerimize İnancımıza Aykırı Bilgi Ve Teolojilerin Verilmesini İstemiyorum”

İlçemizde kültürel yaşamdan sosyal faaliyetlere, eğitimden, spora her konuda vatandaşları bilgilendiren, ilçemiz problemlerinin çözümü noktasında öncü hareket eden Mevlüd Oruç, okullarda verilen Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi ders ve sınavlarının zorunlu olmaması gerektiğini, çağdaş ve uygarlık düzeyinde bir eğitim sisteminin olması gerektiğinin altını çizdi.

Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu olmasının yanlış olduğunu dile getiren ve şikâyetlerini Samandağ Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazdığı dilekçeyle aktaran Oruç gazetemiz haber merkezine bir açıklamada bulundu.

Oruç açıklamasında; “Cumhuriyet Orta Okulumuzun 6 B sınıfında 42 Nolu Öğrenci, Kızım Verde Itır Oruç’un ve 8 B sınıfında 448 nolu öğrenci, Kızım Fevziye Mayla Oruç’un Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders ve Sınavlarından muaf tutulmasını bilgilerinize arz ederim.

Gerekçelerim

Genel olarak anayasanın varlık amacı özgürlüklerin güvencesi olduğu ve iktidarın sınırlanması doğrultusunda yorumlanmasının yurttaşlar için bir hak, yetkililer için ise bir görevdir. Anayasamızın bütün ilgili maddelerinin özgürlüklerimiz doğrultusunda yorumlanması bizim için hak ve bu dilekçem için karar verecekler için ise görevdir.

Anayasamızın Olumlu Yorumu Sorun Çözer

Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Başlangıç bölümünde yer alan

-“Hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeninin dışına çıkmaktır”.

-“Lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağının” ihlalidir.

-“Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğunun” ihlalidir.

-“Topluca Türk Vatandaşlarının birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve  “Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğunun” ihlalidir.

Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Anayasamızın Madde 24.  “Din ve Vicdan Hürriyetine”, Madde 2 “Cumhuriyetimizin Niteliklerine”, Madde 5 “Devletin temel amaç ve görevlerine”, Madde 10 “Kanun önünde eşitlik” Madde 12 “Temel hak ve hürriyetlerin niteliği” ve Madde 20 “Özel hayatın gizliliği ve korunması” maddelerine ve Anayasamızın bütününe, ruhuna, Hürriyetçi demokrasi, laik, çağdaş uygarlık hedefine aykırı bir uygulamadır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi dinler, mezhepler ve İnanç grupları hakkında genel tarafsız bilgiler veren Dinler Tarihi, Antropoloji vb verilmesi gerekir. Ama maalesef ülkemizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi adı altında öğrencilere verilen müfredat, ders kitabı, ders içeriği teoloji ile alakalıdır. Demokratik Laik Sosyal Hukuk Devletinde Öğrencinin dini veya mezhebi ne olursa olsun hiçbir dinin veya mezhebin teolojisini ders olarak almaya zorlanamaz, mecbur bırakılamaz.

  1. C Anayasası

 “MADDE 24- Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.”

Dini ve İnancı ne olursa olsun Öğrencinin Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’ni alıp almayacağı ailesinin beyanına bağlı olmalıdır. Anayasamızın 24. Maddesine Göre “ Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir ve kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz”. Din ve Ahlak Dersi almak istemeyen öğrenci ailelerinin dini inancını ibraz etmeye zorlanması Anayasamızın ruhuna, din ve vicdan hürriyetine ve “Hiç Kimse dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz” ifadesine aykırıdır. Çocuğumuza Din ve Ahlak Bilgisi Dersi almak istemiyoruz diye beyan eden ailelerin dini inancını açıklamaya ve Nüfus Cüzdanlarının dini hanesin de yazılı olan inanca göre karar vermek ve uygulama yapmak yanlışından bir an önce vazgeçilmelidir.  İslam Dinine mensup veya Nüfus Cüzdanın dini hanesinde İslam yazan Öğrencilerin Din ve Ahlak Bilgisi Dersini almak zorunda olmaları şeklindeki uygulama T.C Anayasamız da belirtilen “Din ve Vicdan Hürriyetine” aykırı olduğu gibi Çağdaş Uygarlık Seviyesini hedefleyen ülkemize yakışmayan ilkellikte gerici ve ayrımcı bir uygulamadır.

Anayasamızın 24. Maddesinde “Din Kültürü Ve Ahlak Eğitimi ilk ve ortaokullarda Zorunlu dersler Arasında yer alır” ifadesi Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersi almak isteyen öğrencilere dersin devlet tarafından veya devlet denetim veya gözetimi altında verilmesini zorunlu kılar fakat öğrencileri din eğitimine zorunlu tutmamaktadır. Anayasamıza göre Din Kültürü ve Ahlak eğitim ve öğretimi milli eğitim müfredatında ve okulların ders programında yer alması zorunludur, fakat öğrencilerin bu dersi alması zorunlu değildir. Yani Öğrenciler eğer din eğitimi almak isterse devlet bu eğitimi vermekle veya gözetimi ve denetimi altında vermekle mükelleftir. Hak ve özgürlüklerden yana yorumu anayasa, teoloji dersi haline gelen din dersini zorunlu tutmaz. Anayasamızın hürriyetçi demokrasi yönündeki yorumu ile Öğrencilere Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersi zorunlu değildir. Anayasamızın 24. Maddesinde yazılı olan “Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.” İfadesi Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Öğretimi almak isteyenler için bu dersin devletin gözetimi ve denetimi altında yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  Bu madde bütün Öğrencileri Din kültürü ve Ahlak bilgisi dersini almaya zorunlu kılmaz.  Bu maddeyi tersinden yorumlayıp uygulamak yanlışlığı içindeyiz.

Çağdaş Uygarlık Seviyesi

Çağdaş uygarlık seviyesini hedefleyen ülkemiz “Sen İslam dinine mensupsun seni zorunlu olarak din dersine tabi tutuyorum” diyemez.  Dememelidir. Yine anayasamızın 24. Maddesine göre “Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırmaz”. Ülkemizde Eğitim ve Öğretim Din Kurallarına, dini inanca mezhebe vb göre şekillenemez.  Dini inancı ne olursa olsun öğrencinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini alıp almayacağı Ailesinin beyanına göre tespit edilmelidir.

Ebeveynlerin istemediği bilgileri çocuklara öğretmek, ülkemizin taraf olduğu BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 18. Ve 26. Maddeleri ile BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 5.18.ve 29. Maddelerine aykırıdır.

Sonuç ve Talep

İnanç Özgürlüğü ve İnanç özgürlüğünün Güvence altında olmasının garantisi Anayasa ve devlettir.

Yürürlükte kaldığı sürece, genel olarak anayasanın varlık amacı olan özgürlüklerin güvencesi ve iktidarın sınırlanması doğrultusunda yorumlanmasının yurttaşlar için bir hak, yetkililer için ise bir görevdir. Anayasamızın bütün ilgili maddelerinin din ve inanç özgürlüğümüz doğrultusunda yorumlanması bizim için hak ve bu dilekçem için karar verecekler için ise görevdir.

Çocuklarıma Yaşam tarzımıza ve inancımıza aykırı bilgi ve teolojilerin verilmesini istemiyorum.  Çocuklarımın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders ve sınavlarından muaf tutulmasını talep ediyorum. Bilgilerinize arz ederim.” ifadelerine yer verdi.

Haber- Foto: Hasan Dadük