SEÇİLMİŞLER VE HİZMETTE ETKİ ALANLARI - Samandağ Ayna HaberSamandağ Ayna Haber

maltepe escortkurtköy escort

Şişlide Gece Hayatı

şişli escort

bahistapot.comekbonus.comlinkegit.com

SON DAKİKA

SEÇİLMİŞLER VE HİZMETTE ETKİ ALANLARI

Bu haber 27 Mart 2019 - 8:04 'de eklendi ve 444 kez görüntülendi.


Bu yazımızda yerel seçim tarihine yaklaşırken hizmete talip belediye başkanlarının hizmet performansı sorgulanırken benzer seçimle 5 yıllığına göreve gelmiş ve birçok vatandaşların pekte bilmediği belediye meclis üyelerinin görevlerine değineceğiz. Seçildikleri ilçede belediye meclis üyelerinin neler yaptığı ya da yapabileceği hiç gündeme gelmez. Hâlbuki belediye meclis üyeleri, yerel (yöresel) demokrasi tarafından son derece mühim bir işleve sahiptir.

BELEDİYE MECLİSİ KİMDİR VE GÖREVLERİ NELERDİR?

Belediye meclis üyeleri kimlerden oluşur? Haddimizi aşmadan bu konu hakkında yaptığımız ufak bir araştırmayı siz kıymetli okurlarımızla paylaşıyoruz. Sonraki sayımızda da Belediye Başkanı ve çalışmaları üzerine değineceğiz!

Belediye meclis üyesi görev yaptığı belediyelerde çalışır.Belediye meclis üyeleri seçimle belirlenir. Belediye meclis üyeleri kamu görevi icra eder. Bu nedenle üyeler aynı zamanda kamu görevlisidir. Belediye meclis üyeleri siyasi partiler tarafından aday gösterilir ve yine belediye meclisinde siyasi partileri temsil ederler.Belediye meclisi il veya ilçelerdeki karar mekanizmalarından birisidir. Bölgedeki projeler ve sorunların çözümü amacıyla görev yürütür.

Belediye meclis üyelerinin omuzlarında ağır bir sorumluluk vardır. Görev yaptığı bölgedeki vatandaşın hayatına etki ederler.Belediye meclis üyeleriyle ilgili bir diğer merak edilen ise maaş konusudur.Belediye meclis üyeleri az miktarda ücret alır. Ancak büyük sorumluluk üstlenirler. Bu nedenle belediye meclis üyeleri gönüllülük esasıyla seçilir.

Belediye Meclisinin Görevleri Nelerdir?

Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Borçlanmaya karar vermek.

Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.

Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

Şartlı bağışları kabul etmek.

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Meclis Üyelerinin Görevleri Nelerdir?

 1. Belediye meclis üyeleri, seçimlerin ilan edildikten sonra 5 gün içerisinde, belediye başkanı başkanlığında toplanmak zorundadır.
 2. İlk toplantıda üyeler arasında yapılan gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki katip üyeyi 2 yıl görev yapmaları için seçmek.
 3. Meclis üyeleri, belediye meclisince belirlenen otuz günlük tatil hariç, her ayın ilk haftasında olağan toplantı yerinde toplanmalıdır.
 4. Meclis toplantılarını tutanağa bağlamak, bu tutanakların meclis başkan ve katip üyelerce imzalanmasını sağlamak.
 5. Belediyelerle ilgili konuları meclis gündemine alınmasını önermek.
 6. Belediye meclisi kararlarını salt çoğunluk ile karara bağlamak.
 7. Belediye meclisince alınan kararları belediye başkanına göndermek. 
 8. Kesinleşen belediye meclisi kararlarını en geç yedi gün içinde mahallinin en büyük mülki amirine göndermek.
 9. Her dönem başında en az üç, en fazla beş kişiden oluşan uzmanlık komisyonu oluşturmak.
 10. Meclis üyelerinin en az üçte biri belediye işleri ile ilgili bir konuda mecliste genel görüşme isteyebilir.
 11. Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranında üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir.
 12. Belediye meclis üyelerinin kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile işlerin görüşülmesinde toplantılara katılamaz.
 13. Meclis üyeleri bir yıl süreyle belediye ve bağlı kuruluşlara karşı doğrudan ve dolaylı taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.

(SONRAKİ SAYIMIZDA BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVİ NEDİR? KONUSU İŞLENECEKTİR!)

Haber: Ümit Dadük Sağaltıcı (Foto: Arşiv)