logo

reklam

DOĞA ANANIN SESİ OLDULAR!

İlçemiz Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği’nin de bileşeni olduğu Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri, 2018 Cumhurbaşkanlığı Ve Milletvekili Genel Seçimleri Seçim bildirgesini kamuoyuyla paylaştılar. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Adına Ortak Sekreter Sabahat ASLAN’ın kamuoyuyla paylaştığı bildirgede, 8 ana başlık altında talepler sıralandı.   

Kamuoyuyla paylaşılan Bildirgede; “ülkemizde uygulanan bilime aykırı politikalar sonucunda sanayi, tarım, kent, ulaşım, enerji, madenler, doğal kaynaklar, ormanlar, hazine arazileri, kıyılar, dereler birer rant alanı haline dönüşmüş, yeraltı ve yerüstü su kaynakları, hava ve toprak kirletilmiş, çevre sorunları artmıştır.

Anayasanın 56. Maddesi olan herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir, hükmü ile insanların en temel hakkı olan yaşam hakkının ancak sağlıklı ve dengeli bir çevrede gerçekleşebileceğini belirtmektedir. Ülkemizin, mevcut ve planlanan kirli ve eski teknolojiler olan termik santraller, nükleer santraller, çimento fabrikaları ve demir çelik fabrikaları ile gelişmiş ülkelerin sanayi çöplüğü haline dönüştürülmesiyle, Sularımızın HES projeleriyle ticarileştirilmesiyle, Dağlarımızın taş ve maden ocakları ile tahrip edilmesiyle, GDO lu Hibrit tohumlarla Gıda politikamızın tamamen dışa bağımlı hale getirilmesiyle, meralarımızın yok edilmesiyle tarımımızın ve hayvancılığımızın bitme noktasına getirilmesiyle, turizm adına ormanlarla kaplı kıyılarımızın betonlaştırılmasıyla, yaşam hakkımızı koruyan Anayasanın 56. Maddesi ihlal edilmektedir. Bu ihlalin karşısında hukuk kurallarının işletilmemesi var olan sorunları çözümlenemez hale getirmekte ve büyümesine neden olmaktadır.

Dünyayı çok büyük felaketlere götüren Küresel ısınma ve İklim değişikliği Ülkemiz için de çok büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Devletimiz, Uluslararası İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmeleri ve de Anayasamız gereğince insan hak ve hürriyetlerine gerçekten saygı gösterilmesini ve bu hak ve hürriyetlerin herkesçe aynı şekilde anlaşılmasını, öğretim ve eğitim yoluyla bu hak ve hürriyetlere saygıyı geliştirmeye ve dünyaca fiilen tanınmasını ve tatbik edilmesini sağlamaya gayret etmeyi taahhüt etmiştir.

Küresel boyutları olan Çevre sorunlarının ve iklim değişikliğinin ölümcül etkileri nedeniyle 3. kuşak haklar arasında sayılan çevre hakkı 1. kuşak insan hakları içinde ilk hakkı olan YAŞAMA HAKKINA EVRİLMİŞTİR.

Bu nedenlerle Cumhurbaşkanı ve Milletvekili adaylarımızdan aşağıda belirttiğimiz taleplerin yerine getirilmesini istiyoruz.

1-Mevcut Yasal Düzenlemeler Hakkında

Son beş yılda, kanunlar değiştirilerek yasallaştırılan çevre ve doğal alanlara yönelik yıkımlar derhal durdurulmalı, kanunlar, doğayı ve çevreyi eksiksiz koruyan bir yapıya çıkartılarak uygulama ve denetleme alanları genişletilmelidir.

ÖNCELİKLE DOĞANIN TALAN EDİLMESİNE NEDEN OLAN ÇEVRE KANUNU VE ÇED YÖNETMELİĞİNİN, MADEN KANUNUNUN, TOHUM KANUNUNUN ve KIYI KANUNUNUN, DOĞA KORUMA ODAKLI OLARAK YENİDEN DÜZENLENMESİNİ, NUFÜS PLANLAMASININ YAPILMASINI, SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİNİN ACİL OLARAK ÇIKARILMASINI, TARAF OLDUĞUMUZ ULUSLARARASI DOĞAYI KORUYAN SÖZLEŞMELERİNİN İHLAL EDİLMEMESİNİ İSTİYORUZ.

2-Küresel Isınma Ve İklim Değişikliği Hakkında

Küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkelerin başında gelen Ülkemizde, acil önlemlerin alınması gerektiği ortadadır. Bu önlemlerin başında, küresel ısınmanın nedeni olan karbondioksit salımının azaltılması gelmektedir. Bu amaçla;

-Önceliği enerji tasarrufu ve doğa dostu teknolojilerin kullanılacağı Ulusal Enerji Master Planı yapılmalı ve uygulanmalıdır.

– Sularımızın ticarileşmesine neden olan ve doğa katliamına dönüşen HES yatırımları derhal durdurulmalıdır.

-Teknolojisi, hammaddesi ve çalışacak personeli dış ülkelerden sağlanacak olan, enerjide dışa bağımlılığı daha da arttıracak, teknoloji transferini yasaklayan, kamu kaynaklarımıza, ekosistemimize ve sağlığımıza zarar verecek, ülkemizi nükleer atık deposu haline getirecek olan Akkuyu, Sinop ve İğne ada Nükleer Santral projelerinden derhal vazgeçilmelidir.

– Küresel ısınmayı arttıran hava, toprak ve su kirliliğinde çok önemli payı olan karbon ve zehirli gazların emisyonları çok fazla olan, mevcut Termik Santraller kapatılmalı, yeni termik santrallerin yapımına izin verilmemelidir.

– Küresel ısınmanın önemli nedenlerinden biri olan ulaşım sistemimiz, toplu ulaşımı hedef alan biçimde yeniden ele alınmalı, Ulusal Ulaşım Master Planı yapılmalı, demiryolu ve denizyolu taşımacılığına yönelik yatırımlar sağlanmalıdır. Bu amaçla her ilimize ve ilçemize yük taşıması için normal rayların yanında seyahatler için gelişmiş ülkelerdeki gibi hızlı trenler yaşama geçirilmelidir. Denize kıyısı olan her beldenin deniz yoluyla yük ve seyahat amaçlı ulaşımları teşvik edilmeli yeni projeler üretilmelidir.

-Kent içinde bisiklet kullanımının sağlıklı ve verimli bir ulaşım modeli olduğu kabul edilerek desteklenmelidir.

– Üretilen hemen her türlü ürün, mal ve hizmetin temel enerji kaynağı elektrik ve petrol olduğu kabul edilirse, satın aldığımız her şeyin, küresel ısınmaya neden olan enerji kaynaklarıyla üretilerek bize ulaştırıldığı bilinmelidir. Bu kapsamda, önemli boyutta artan tüketim hacmimizi sınırlandırmadan küresel ısınmanın önüne geçilmesi olanaksızdır. Tüketim çılgınlığının önlenmesi ve herkesin aşırı tüketimden kaçınması için eğitici çalışmalar yapılmalı ve gerekli yasal mevzuat oluşturularak maddi yaptırımlar devreye sokulmalıdır. Teknolojik ürünlerin, garanti süresi dışında da ucuz ve hızlı bir biçimde onarılması için gerekli yasal mevzuat acilen oluşturulmalıdır.

-Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttırılmalıdır.

3-Tarımın İyileştirilmesi Ve Toprağın Korunması Hakkında

-Toprağın korunmasını hedef alan ulusal planlar yapılmalı, Toprak Koruma Kanunu yeniden düzenlenmelidir.

-Ormanlar korunmalıdır, yeşil alanlar arttırılmalıdır, Milli Parklar korunmalı, erozyon ve çoraklaşma önlenmelidir.

-I. Derece tarım alanlarımız üzerine kentleşme ve karayolu yatırımlarına izin verilmemelidir.

– Tehlikeli ve çok tehlikeli atık bildirimleri zorunlu hale getirilmeli ve atık yok etme maliyetleri topluma ödettirilmemelidir.

-Tarımda Ekolojik Tarım uygulamalarına geçilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalı, bunun için bilinçsiz sulamanın, kimyasal gübre, GDO lu ve hibrit tohum kullanımının önüne geçilmelidir.

-Tarımsal üretim ve tüketim kooperatifleri arttırılmalıdır.

-Meralar korunmalı, bunun için mera kanunu yeniden düzenlenmelidir.

– Yerli hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvancılık tarımı teşvik edilmelidir.

-Vahşi sulamanın önüne geçilmeli, Yağmur suyunun sulamada kullanımının sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

-Balık çiftliklerinin kurulumuna izin verilmemelidir. Vahşi balıkçılığın yapılması engellenmelidir. Doğal balıkçılık üretimini arttırıcı önlemler alınmalıdır.

-Tarımımızı dışa bağımlılıktan kurtaran ve tarımda ülkemize yeten politikalar uygulanmalıdır.

4-Sağlıklı Suyun Kullanımı Ve Suyun Korunması Hakkında

-Şehir suyu şebekelerinden Halka güvenli ve sağlıklı suyun içilmesini sağlamak için çalışmalar yapılmalıdır. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen Pet şişelerden suyun içilmesi yasaklanmalıdır. İçme ve musluk (şebeke) suyunda ağır metal ve zirai ilaç vb kalıntısı analizlerinin şeffaflaştırılması ve kamusal araçlarla her ay en az bir kez yayınlanmalıdır.

– Atık sanayi sularının sadece biyolojik değil aynı zamanda kimyasal arıtma yapılmadan doğal su ve topraklara verilmesi önlenmelidir.

-Yer altı su aküferlerimiz (yer altı su havzası) kirlenmeden korunmalıdır.

-Sularımızın tasarruflu kullanılması için gerekli düzenlemeler ve eğitici programlar yapılmalıdır. Yeniden kullanım ve geri dönüşüm projeleri uygulanmalıdır.

-Sulak alanlar ve su kaynakları acilen koruma altına alınmalıdır.

-Denizlerimizi korumak için Şehirlerde kanalizasyon arıtım sistemleri yapılmalıdır. Deniz taşımacılığında kullanılan gemilerin atıklarının denizlere boşaltımları engellenmelidir.

5- Temiz Hava Hakkında

-Şehirlerde Hava Kirliliği Haritaları oluşturulmalıdır.

-Sanayi kuruluşları yerleşim yerlerinden uzak kurulmalıdır.

-Enerji etkin ve verimli kullanılmalıdır.

-Kirletici teknolojilerin kurulmasına izin verilmemelidir.

-Mevcut Sanayi kuruluşlarının emisyonları uluslararası kriterlere göre denetlenmelidir.

-Toplu taşıma teşvik edilmelidir.

-Maden ve taş ocakları bilimsel ve planlı olarak doğa koruma alanlarından ve yerleşim merkezlerinden uzak işletilmesi sağlanmalıdır. İşletme süresi sonunda işletme alanı rehabilite edilmelidir.

-Devlet eliyle yapılan kömür yardımlarının havayı kirletmesinin önüne geçilmesi için politikalar geliştirilmelidir.

-Ağır ve hava kirliliği emisyonlarına neden olan sanayi tesislerinin yerleşim yerlerinin hâkim rüzgârları üstüne kurulması yasaklanmalıdır ve Kent imar planlarının hâkim rüzgâr yönlerini ve cadde genişliğini hesap ederek yapılması sağlanmalıdır.

-Hava kirliliğini izleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı her yıl kış sezonundan bir ay önce (ekim ayında) TBMM’ne Türkiye Hava Kirliliği raporu sunmalıdır.

6-Gürültü Denetimi Hakkında

-Var olan mevzuatın yaşama geçirilmesi, eksiklerinin tamamlanması, bir ulusal eylem planına entegre edilmesi gerekmektedir.

7- İyonlaştırıcı Ve İyonlaştırıcı Olmayan Işınım (Radyasyon) Hakkında

-İyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon izin, ÇED ve Gayrisıhhî müessese (GSM) izni ve ruhsatlandırması mevzuatımızdaki sağlık mesleklerini dışlayan yapı ve eksiklerin düzeltilmesi, ÇED yönetmeliğinde, yer seçim izni aşamasının GSM izni yer seçimi izni yerine geçmesinin engellenmesi aksine tam tersi bir mevzuatla GSM yer seçim izninin ÇED izni yerine geçmesi ya da GSM ve ÇED mevzuatı tek mevzuat haline getirilmelidir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun her yıl TBMM’ne bu konuda bir rapor sunmalıdır.

8- Çevre Sağlığı Politikaları Hakkında

– Ulusal Çevre sağlığı eylem planının bitirilerek Avrupa Birliği ile uyumlu hedef ve kısa, orta ve uzun vade tanımlarının yapılarak yaşama geçirilmelidir.

-Uluslararası Hastalık Nedenleri Sınıflandırması 10. sürümünün (ICD-10) DSÖ’ nün ileri ülkelerinin uyguladığı en son gelişmiş sürümlerinin (2014 yılında uygulanmaya sokulan ICD-11) uygulanmasını ve ICD-10 ve 11’ün, ulusal ölüm bildirim sistemimiz (ÖBS) ile ulusal ölüm nedenleri sınıflandırmasına uyumu sağlanmalıdır.

– Neredeyse her bakanlığın ve özerk kamu kuruluşunun farklı içerik ve farklı (ve süresi belirtilmemiş ya da farklı süreleri olan kısa-orta ve uzun vadeli) bir çevre eylem planı vardır. Ulusal çevre ve çevre sağlığı eylem planları eşgüdümünün ve vade çakışmalarının eşitlenmesi yapılarak yaşama geçirilmelidir.

– Çevre sağlığı istatistikleri sayı ve nitelikçe geliştirilmelidir.

-Gerek endüstriyel ve gerekse evsel katı sıvı ve gaz atıkların depolanması ve bertaraf edilmesine yönelik ciddi bilimsel projeler geliştirilmelidir. Atık miktarını azaltacak üretim teknolojileri ve tüketim programları geliştirilip kullanıma sunulmalıdır

– Biyoçeşitliliğin korunması için acil önlemler alınmalıdır.

Başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bildirgeye imza atan dernekler Antakya Çevre Koruma Derneği, Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği, İskenderun Çevre Koruma Derneği, Erzin Çevre ve Tarihi Koruma Derneği, Osmaniye Çevre Dostları Platformu, Adana Çevre Tüketici Koruma Derneği, Tarsus Çevre Koruma Kültür ve Sanat Merkezi Derneği, Mersin Çevre Dostları Derneği ve Mersin Çevre ve Doğa Derneği oldu.

Haber-Foto: Ümit Sağaltıcı

Share
73 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

1+3 = ?